SUBVENCIJE ZA MATERIALNO IN ENERGETSKO REVNA GOSPODINJSTVA

Spoštovani,

z Eko Skladom imamo podpisano pogodbo na podlagi katere smo pooblaščeni koordinator javnega poziva za zmanjševanje energetske revščine (JP ZER), ki je bil v uradnem listu objavljen 1. 12. 2023.

Pri nas Vam nudimo svetovanje, predstavitev podrobnosti javnega poziva, pomoč pri pripravi vloge, pomoč pri iskanju izvajalcev, spremljanje izvedbe del in ostalo potrebne zadeve, ki so povezane z javnim pozivom.Stroške naših storitve krije Eko Sklad, kar pomeni, da so vse naše storitve za Vas popolnoma brezplačne.

 Preko omenjenega javnega poziva lahko materialno ogrožena in energetsko revna gospodinjstva pridobijo subvencijo v višini do 18.000€ oz. v primeru izvedbe izključno samo menjave stare kurilne naprave v višini do 12.000€. Subvencija znaša 100% upravičenih stroškov projekta.

Subvencija je na voljo za izvedbo naslednjih projektov:

A: toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

B: toplotna izolacija zunanjih sten (fasada)

C: toplotna izolacija tel na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu

D: vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat (tudi garažna vrata)

E: vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija)

F: zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso

Kdo je upravičen?

Do subvencije so upravične fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. ima prijavljeno stalno prebivališče v RS in na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt

2. je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, kot določa javni poziv, lastnica ali solastnica vsaj 1/2 stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt.

3. katere gospodinjstvo je materialno ogroženo

4. katere stanovanje ali stanovanjska stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta

5. njeno gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah (tega pogoja ni potrebno izpolnjevati v kolikor zaprosite izključno za subvencijo za zamenjavo stare kurilne naprave)

Kot materialno ogroženo gospodinjstvo se pri javnem pozivu smatra naslednje:

-je član gospodinjstva na dan vložitve vloge prejemnik ali upravičenec do denarne socialne pomoči (DSP) in/ali

-varstvenega dodatka (VD) ali

-je bil v dveh letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat prejemnik izredne denarne pomoči (DSP), ali

-je član gospodinjstva prejemnik energetskega dodatka (ukrep za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva), ali

-iz zadnje odločbe o otroškem dodatku izhaja, da družinska skupnost vlagatelja sodi do vključno 3. dohodkovnega razreda

V primerih 4. in 5. alineje premoženje vlagatelja in polnoletnih članov gospodinjstva ne sme presegati 22.336,32€ (Nepremičnina na kateri se bo projekt izvedel se ne šteje pod premoženje).

 

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na tel. št. 040 64 22 39, 040 20 03 58, 040 83 42 00 ali preko el. pošte pisarna@anaplus.eu

Na voljo smo Vam pa tudi vsak delovnik med 9. in 14. uro na naslovu: Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje (nasproti PU v Celju).